logo

За МФ

Днешният Машиностроителен факултет е един от основните продължители на Машинния факултет към създадената още през 1945 год. Държавна политехника. В него се подготвят инженери в образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности “Машиностроене”, “Мехатроника”, “Инженерен дизайн” и „Инженерна логистика”, както и в образователно-квалификационна степен магистър по специалности “Машиностроене и уредостроене”, “Мехатроника”, “Инженерен дизайн”, “Инженерна логистика”, “Техническо законодателство и управление на качеството”, „Метрология и измервателна техника” и „Проектиране на иновативни инженерни продукти”.