default logo
 

Мехатронни системи на английски език - Бакалавър

За специалността

Специалност “Мехатронни системи“ на английски език осигурява на обучаваните комплексна фундаментална и специализирана подготовка, съответстваща на изискванията на Закона за висше образование. Приемът на студенти се извършва съгласно Правилата за прием на ТУ – София.

Защо да избера тази специалност?

Мехатронни системи са интердисциплинарна специалност, включваща следните компоненти: механични системи /възли, механизми, устройства, уреди, машини и съоръжения/; електронни системи /микроелектроника, силова електроника, сензорика, акторика и др./; информационни системи /компютърна техника, софтуер, моделиране, 3D проектиране, инженерен анализ, симулиране/.

Какви са изискванията за прием?

Съгласно правилата за прием на ТУ – София - https://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Обучението по специалността “Мехатронни системи“ на английски език се изгражда на базата на задължителни и избираеми дисциплини. Задължителните са: фундаментални /математика, физика, химия, информатика, инженерна графика/; хуманитарни /икономика, мениджмънт и маркетинг/ и общоинженерни /материалознание, механика, електротехника, електроника, микроелектроника, автоматично регулиране и управление, машинни елементи и механизми, микропроцесорна техника, сензори и актуатори/. Избираемите дисциплини формират следните направления:

  • РОБОТИЗИРАЩА ТЕХНИКА
  • ФИНО И МИКРОМЕХАНИЧНА ТЕХНИКА

Разпределението на студентите в съответните направления се извършва на база на изразените от самите тях желания и показания успех през първите две години на обучението.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

Моята реализация

На завършилите студенти се присъжда образователно-квалификационната степен “Бакалавър” по специалността “Мехатронни системи“ и професионална квалификация “Машинен инженер“.

Завършилите със степен “Бакалавър” могат, при желание, да продължат образованието си до придобиване на по-високата образователно-квалификационната степен “Магистър”.

Професионалната реализация на абсолвените може да се осъществи във всички отрасли на икономиката, науката, държавната и европейската администрация, изискващи висше образование по специалността.

Усвоените в процеса на обучение знания и умения позволяват кариерно развитие, свързано с конструирането, внедряването и експлоатацията на разнообразни мехатронни ситеми.

За специалността:

ОКС: Бакалавър

Професионална квалификация:
Бакалавър

Професионално направление:
5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 4 години

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737