default logo
 

Машини и технологии за полимерната индустрия - Магистър

За специалността

През 2020 г. към катедра „Машинни елементи и неметални конструкции” е разкрита магистърска специалност „Машини и технологии за полимерната индустрия“, която да продължи обучението на магистри машинни инженери в това направление и да отговори на нарастващото търсене на такива специалисти. Катедрата има натрупан дългогодишен опит (32 години от разкриването на специалност „Техника и технология на неметалните материали“), разполага с много добра база и висококвалифицирани преподаватели, за да продължи специализиращото обучение в магистърската образователна степен.

Защо да избера тази специалност?

Полимерната индустрия има отношение към интелигентното машинно инженерство (Индустрия 4.0). Машините и технологиите за производството на инженерни продукти от полимерни и композитни материали са High Tech, а развитието на нано- и 2D материалите и технологиите определя и ще продължава да определя бъдещето на цялата ITиндустрия и електроника.

Композитните материали, прилагани днес, са над 50 % в най-новите самолети на гражданската авиация, над 90 % в малката и военна авиация, и в някои най-нови марки автомобили. Автомобилните и авиационни гиганти (BMW, Boeing и др.) вече си построиха собствени заводи за производство на композитните елементи с цел сваляне на цената, за прилагане в масовите автомобили и разширяване на приложенията.

През последните години се наблюдава значителен ръст на полимеропреработващата индустрия и в България. Все повече български фирми произвеждат полимерни изделия и компоненти за западни компании. Качеството на продукцията им е високо и доверието към тях се покачва. Немалък брой световни технологични лидери изместиха част от производствените си бази за преработка на полимери в България. Много са и по-малките фирми за производство на пластмасови изделия (голям процент от определяния като малък и среден бизнес в машиностроенето у нас). Цялата тази промишленост страда от сериозен недостиг на машинни инженери, профилирани в машините и технологиите за полимерни инженерни продукти.

Какви са изискванията за прием?

Тази магистратура е предназначена за широк кръг специалисти и за нея могат да кандидатстват завършили ОКС „бакалавър“ и/или „магистър“ по всички специалности от област 5. „Технически науки“, както и от професионални направления 4.5 „Математика“ и 4.6 „Информатика и компютърни науки“.

Какво ще уча?

Обучението в магистърска специалност „Машини и технологии за полимерната индустрия“е една година, заедно с разработването и защитата на дипломна работа.Студентите изучават полимерните материали и композитите на тяхна основа, машините и технологиите за производство на изделия от тези материали. Учебният план предвижда обучение по компютърно проектиране, моделиране и анализ на конкретни изделия и инструментална екипировка за получаването им. Съвременните CAD/CAM/CAE софтуерни продукти (вкл. и изучаваната Autodesk Inventor), имат специализирани инструменти за проектиране на полимерни продукти. Симулационният софтуер Autodesk Moldflow дава възможност за анализ и оптимизиране на дизайна на проектираните продукти, избора на материал, параметрите на процеса и обслужващите системи на технологичната екипировка при производството на пластмасови изделия. Адитивните технологии с полимерни материали се развиват експоненциално, качеството на продуктите става все по-добро и се предполага, че до няколко години ще станат масови. Цифровата икономика и „Индустрия 4.0” са водещи трендове днес. Цифровите технологии са неразделна част от производството на изделия от полимерни материали и композити и вече се говори за цифрово материалознание. Преподавателският екип на катедра МЕНК се старае да усвоява бързо тези иновативни технологии, да ги прилага в своите изследвания и да предава знанията на студентите, за да са в крак с най-новите и авангардни технологии  в областта на полимерното инженерство. Освен учебнопроизводствената и изследователските лаборатории за производство, изпитване, контрол и диагностика на неметални и композитни материали и изделия, катедрата разполага с три съвременни компютърни лаборатории (SimensPLMLab, Autodesk Lab и „Ивайло Ковачев“).

Възможности за студентска мобилност

Чрез програма „Еразъм+” могат да се разработват дипломни работи и в компании като „Даймлер-Крайслер”, „Брабус” и пр. или да се участва в международни проекти и обменни програми.Водещи български и чужди компании, преработващи и търгуващи с полимери са в непрекъснат контакт с катедра „МЕНК“ за набиране на нови кадри или специализиращо обучение на инженерния им персонал в степен „магистър“ или „доктор“. Предоставят се стипендии, възможност за стажове и започване на работа.

Моята реализация

Завършилите специалност „Машини и технологии за полимерната индустрия” могат да имат различна творческа кариера като машинни инженери: конструктори, проектанти, технолози, консултанти, предприемачи, хора със свободни професии, както и в рамките на фирми и корпорации във всички отрасли на икономиката, науката и образованието. И тази магистратура дава възможност за продължаване на обучението за придобиване на образователна и научна степен „Доктор”.

За специалността:

ОКС: Магистър

Професионална квалификация:
Магистър - инженер

Професионално направление:
5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 1 година

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737