default logo
 

Метрология и измервателна техника - Магистър

За специалността

Основната цел на обучението по специалност “Метрология и измервателна техника” е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти, имащи солидна общо техническа подготовка и задълбочени знания по метрология и измервателна техника, способни да извършват производствена, технологична, експлоатационна, монтажна, ремонтна и организационно - управленска дейности по метрологично осигуряване, контрол, калибриране на средства за измерване и тяхното приложение в науката и промишлеността.

Инженерите - метролози по „Метрология и измервателна техника” ще са водещи в страната по разработване и прилагане на принципи, методи и средства за метрологично осигуряване, сертификация, изпитване и оценяване на безопасност и качество на продукти и процеси определени с международната, европейска и национална нормативна база - законодателни актове и стандарти.

Специалността отговаря на потребностите в различни области на икономиката: машиностроене, електротехника, електроника, автоматика, екология, медицина, биотехнологии, енергетика, комуникации, транспорт и съответства на динамиката на тяхното развитие.

При разработване на учебния план на специалността са взети под внимание отзивите на водещи фирми от бранша по отношение на подготовката на кадрите с професионална квалификация „инженер”, както и съдържанието на предлаганото обучение по подобни специалности в наши и чужди университети.

Защо да избера тази специалност?

Инженерът по специалност „МИТ” с образователно-квалификационна степен „магистър” има:

 • висока комплексна фундаментална подготовка, придобита в съответствие с изискванията към подготовката на инженер-магистър;
 • съответстващо на изискванията за висше образование ниво на обща култура;
 • познания за теоретичните основи на съответната област, както и познания за широк кръг от математически и инженерни методи за изследване и анализ на продукти, процеси и системи с използване на съвременни технически средства и програмни продукти;
 • широки познания в областта на управленческата дейност.

Инженерът по специалност „МИТ” с образователно-квалификационна степен „магистър” решава сложни управленски и оперативни задачи. За тази високо квалифицирана дейност е необходимо интердисциплинарно академично образование, което обхваща знания в следните области:

 • инженерните науки – проектиране, изследване, внедряване и обслужване на измервателни средства, метрологично осигуряване и контрол на качеството;
 • стопански науки - икономика, маркетинг, управление на проекти, човешки ресурси, бизнес комуникации и др;
 • информационни науки – информационно осигуряване, автоматизация и компютърно управление;
 • социални и правни науки – техническо законодателство на ЕС и РБ, стандартизация, законова метрология.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен “бакалавър” или „магистър“

на специалностите от всички професионални направления на област 5. Технически науки.

Какво ще уча?

Подготовката на магистъра по специалността “Метрология и измервателна техника” се изгражда на базата на получените в бакалавърското обучение знания и умения в групите дисциплини: фундаментални; общо-инженерни; инженерни специализиращи и хуманитарни.

По време на обучението се изучават следните инженерни специални дисциплини:

 • Теоретични основи на метрологията;
 • Основи на измервателната техника;
 • Инженерни изследвания;
 • Проектиране на измервателни средства и системи;
 • Обработка и анализ на измервателна информация;
 • Метрологично осигуряване и метрологична инфраструктура;
 • Надеждност и диагностика на измервателна техника;
 • Интелигентни измервателни системи;
 • Измерване на физико-механични величини в индустрията;
 • Измерване на геометрични величини;
 • Разпределени измервателни системи и виртуални инструменти;
 • Измерване и контрол на параметри на околната и работната среда;
 • Електромагнитна съвместимост на средствата за измерване;
 • Автоматизация на контрола в индустрията;
 • Компютърни  технологии в измерванията и контрола на качеството.

Възможности за студентска мобилност

ТУ притежава университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование. „Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и  дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти.

За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

Професионалната реализация може да се осъществи във всички отрасли на националната икономика, науката, со-циалните сфери, държавната и европейската администрация, изискващи висше образование по специалността.

Инженерът по специалността може да се реализира като заема различни средни ръководни и изпълнителски длъжности изискващи образователна - квалификационна степен “магистър” по специалността “Метрология и измервателна техника” както в производствената сфера, така и в науката, образованието и държавната администрация. Професионално може да се реализира и като продължи обучението си в научната и образователна степен “доктор”.

Съгласно действащия Закон за измерванията в Република България има два държавни органа на управление в областта на измерванията - БИМ и ДАМТН, които са потенциални работодатели на бъдещи инженери-метролози. ИА БСА към Министерство-то на икономиката и енергетиката също се явява потенциален работодател на кадри с компетенции по калибриране, изпитване, контрол и сертифициране.

Огромен е броят на институтите, а и на частните и държавни лаборатории, търговски и производствени фирми, държавни организации, агенции и институции, които също са бъдещи потенциални работодатели на кадри с инженерно-метрологична подготовка и компетенции в областта на измер-вателната техника.

За специалността:

ОКС: Магистър

Професионална квалификация:
Магистър-инженер

Професионално направление:
5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 1 година

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737