default logo
 

НПЛ „Координатни измервания в машиностроенето”

За лабораторията

Научно-приложна лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето” (НПЛ „КИМ“), към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е специализирана в областта на метрологичното осигуряване и контрола на качеството в областта на уредостроенето и машиностроенето. Колективът на лабораторията включва 1 професор, 3 доцента, 5 асистента и 5 докторанта. Научно-изследователската и развойна дейност на лабораторията е насочена основно към разработване на апаратура за измерване и контрол на геометрични параметри на детайли и системи. Резултат от тази дейност са създадените от колектива:

 • координатно-измервателна машина КИМС; измервателни средства за контрол на формата и разположението на повърхнини и оси с използване на ефекта на аеростатичното еквидистантно самоориентиране;

 • оптични, оптико-електронни и лазерни системи за измерване на геометрични параметри на качеството;

 • системи за измерване на формата на голямогабаритни ротационни обекти на базата на самонагаждащи се призми СМСП;

 • системи за измерване на формата на базата на виртуална ос и др.,

както и на специализирани измервателни стендове и модули към универсални измервателни средства.

НПЛ „КИМ“ разполага с високоточна измервателна апаратура със съответните сертификати за калибриране.

Дейности

Лабораторията изпълнява редица задачи за нуждите на промишлеността и на научни организации като:

 • измерване на геометрични и механични параметри на обекти с висока точност;

 • измерване на микрогеометрията на повърхнини;

 • проверка и калибриране на средства за измерване;

 • метрологични експертизи;

 • разработване на методики и средства за измерване.

Проекти

В изпълнение на договори с водещи наши и международни организации колективът на лабораторията извършва измервания на:

 • геометрията на турбинни валове на АЕЦ – Кзлодуй;

 • геометрията на модули и системи за новия линеен ускорител „SPIRAL-2” на GANIL –Франция;

 • геометрията на модули и системи за разработвания нов линеен ускорител XFEL на DESY (Deutsches Elektronen Synchrotron) – Германия.

Галерия

Ръководител:

проф. дн инж. Димитър Дяков
Имейл: diakov@tu-sofia.bg
Телефон: 02 965-3056
Кабинет: 4313-А

Адрес:

Блок: 3
Етаж: 0
Кабинет: 3011

Уеб страница:

https://tu-sofia.bg/labs/117