default logo
 

Инженерен дизайн - Магистър

За специалността

Катедра „Инженерен дизайн“ предлага обучение за ОКС магистър по Инженерен дизайн в следните направления: Дизайн на промишлени изделия, Дизайн на текстил и облекло Дизайн на рекламни продукти, Дизайн на транспортни средства, Дизайн на тримерни среди (съвместно с катедра „Програмиране и компютърни технологии”).

„Инженерен дизайн“ е специалност от професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Защо да избера тази специалност?

Студентите в специалност "Инженерен дизайн" ОКС магистър в ТУ-София получават специализирани познания за приложимите научни подходи и управлението на дизайнерски проекти в избрани направления на дизайна.

Какви са изискванията за прием?

За специалност „Инженерен дизайн“ ОКС магистър без изравнително обучение могат да кандидатстват завършилите с ОКС бакалавър по специалности в професионални направления 5. Технически науки или 8.2 Изобразително изкуство.

За повече информация: http://design.tu-sofia.bg/design-students/master

Какво ще уча?

В курса на обучение освен дисциплини, свързани с непосредственото проектиране се изучават аналитични дисциплини, свързани с планирането на процесите в дизайна, оценката на дизайнерски продукти и реализацията на продуктите на пазара. Повече информация на изучаваните дисциплини можете да получите на: http://design.tu-sofia.bg/portfolio-training

Възможности за студентска мобилност

Специалност „Инженерен дизайн“ има сътрудичество по програма Еразъм на ЕС с университети в Германия и е отворена към сътрудничество с нови институции и университети в Европа и по света.

За програмен период 2014-2020 г. ТУ притажава университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование. „Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и разнообразни проекти. За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

В рубриката „Студентски истории“ на сайта на катедра и специалност „Инженерен дизайн“ можете да прочетете интервюта с млади инженер-дизайнери, завършили специалността: http://design.tu-sofia.bg/design-students/stories

За специалността:

ОКС: Магистър

Професионална квалификация:
Магистър по инженерен дизайн

Професионално направление:
5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 1 година

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737