logo

Конференции

MMO Logo
Международен научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване"

МНС "ММО" се организира от Катедра "Електроизмервателна техника" и катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София, Българска секция на IEEE и с участието на Български институт по метрология, Съюз на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество и АЕЦ "Козлодуй". Симпозиумът представя най-новите постижения на метрологията и метрологичното осигуряване.

Към сайта
ADP Logo
Международната научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство"

Международната научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" от 1998 год. се провежда ежегодно в рамките на дните на науката организирани от ТУ-София. Организатор на конференцията е катедра "АДП" при МФ на ТУ-София. Тематиката на конференцията е в областта на мехатрониката, автоматизацията и роботизацията на производствата с дискретен характер. Обособени са девет основни научни направления.

Към сайта
Mit Logo
Младежка научна конференция "МАШИНИ, ИНОВАЦИИ, ТЕХНОЛОГИИ"

Младежка научна конференция „Машини, Иновации, Технологии“, която се организира от Машиностроителен факултет на ТУ-София, Фондация „ЕВРИКА“, Федерация на научно-техническите съюзи и Българския Съюз на Стандартизаторите. Конференцията дава възможност на студенти, докторанти, постдокторанти, хабилитирани лица и преподаватели, както и научни работници от частния и държавния сектор на икономиката, да участват с доклади, споделяйки своите разработки в зададените научно-технически направления.

Към сайта