default logo
 

Конференции

Conference logo
Международен научен симпозиум "Метрология и метрологично осигуряване"

МНС ММО се организира в рамките на "Дните на науката на ТУ-София" от Катедра "Електроизмервателна техника" и катедра "Прецизна техника и уредостроене" на Технически университет - София, Българска секция на IEEE и с участието на Български институт по метрология, Съюз на метролозите в България, Българско академично метрологично дружество и АЕЦ "Козлодуй".

МНС ММО представя най-новите постижения на метрологията и метрологичното осигуряване. Традиционни участници са научни работници и специалисти от технически университети, национални метрологични центрове, метрологични служби и лицензирани лаборатории, представители на държавни и частни фирми от България, Русия, Украйна, Германия, Чехия, Турция, Румъния, Италия, Израел, Македония, Гърция и други.

Научни направления: Общи аспекти на метрологията, методи за измерване, единство и точност на измерванията; Сензори, преобразуватели и средства за измерване на физически величини; Измервателни и информационни системи и технологии; Измерване в индустрията; Акустични измервания, виброизмервания и диагностика; Измерване в електроенергетиката; Измерване в екологията, биотехнологиите, медицината и спорта; Метрологична практика; Измерване в хуманитарните и социалните науки; Управление и контрол на качеството, стандартизация, сертификация, акредитация

Сайт на конференцията

Conference logo
Mеждународна научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство"

Международната научно-техническа конференция "Автоматизация на дискретното производство" от 1998 год. се провежда ежегодно в рамките на дните на науката на ТУ-София. В конференцията участват учени от България, Германия, Чехия, Грузия, Беларус, Сърбия, Македония и др.

Организатори на конференцията са катедра "АДП" при МФ и ННТД по АДП при НТС по машиностроене. Тематиката на конференцията е в областта на мехатрониката, автоматизацията и роботизацията на производствата с дискретен характер. Обособени са девет основни научни направления.

Всички изпратени доклади се рецензират, анонимно на принципа "Single Blind". Приетите доклади се публикуват в Научни известия на НТС по машиностроене ISSN-1310-3946.

Научни направления: Теоретични проблеми на автоматизацията на дискретното производство; Технологии и машини за автоматизираното дискретно производство; Автоматизиране потока на детайлите; Промишлени роботи и роботизирани комплекси; Автоматизация на монтажа; Мехатроника; Системи за управление в дискретното производство; Иновации и инженеринг на автоматизираното дискретно производство; CAD/CAM/CAE системи и виртуално инженерство

Сайт на конференцията

Conference logo
International CEEPUS Summer School Ceepus Network: CIII-BG-0722-05-1617

Международна научно-техническа конференция Computer Aided Design New Strategies for Mechanical Design се провежда ежегодно от 2014 г. по време на Дните на науката на ТУ-София. В конференцията участват учени от цялата страна и от технически университети в чужбина – Полша, Унгария, Словакия, Румъния, Косово, Сърбия, Хърватска и др. Основен организатор на конференцията е Машиностроителния факултет на ТУ-София. Тематиката на конференцията е в областта на мехатрониката, автоматизацията и CAD системите, съвременните инструменти за проектиране на роботиката на дискретното производство. Има пет основни научни направления. Приоритетите са основно в иновациите, методите, технологиите и конструкциите на мехатронните системи и CAD системите, като докладите се одобряват предварително от програмния комитет. Участието в конференцията е безплатно.

Научни направления: Машиностроене и транспорт Електротехника и системи за контрол Компютърно инженерство и системи Инженерно образование

Сайт на конференцията