default logo
 

Индустриална автоматизация - Магистър

За специалността

Специалност “Индустриална автоматизация” осигурява на обучаваните специализирана подготовка, съответстваща на изискванията на Закона за висше образование. “Индустриална автоматизация“ се превръща в специалност, без която е немислимо, не само внедряването на техническите новости в практиката, но и увеличаване на качеството и производствения капацитет на промишлените предприятия в глобален мащаб. Приемът на студенти се извършва съгласно Правилата за прием на ТУ - София.

Защо да избера тази специалност?

Дипломираният машинен инженер по специалност “Индустриална автоматизация” може да извършва проучвателна, конструкторска, експлоатационна, мениджърска и др. дейности, свързани с използването в практиката на производствено оборудване, автоматизиращи устройства и компютърни технологии, използвани при автоматизирането на различни производствени процеси в машиностроителната, автомобилостроителната, хранително-вкусовата и др. индустрии.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ от всички професионални направления от област „Технически науки“ и професионални направления 4.5 Математика и 4.6 Информатика и компютърни науки.

Какво ще уча?

В специалността се включват дисциплини, свързани с изучаване на системите за автоматизиране на различни производствени процеси и техните основни компоненти. Курса на обучение включва:

  • проектиране и разработване на техническа документация на системи за индустриална автоматизация и техните отделни компоненти;
  • програмиране, експлоатация, поддържка и модернизация на системи за индустриална автоматизация и техните отделни компоненти;
  • организиране и управление на дейността на звена, участващи в производствения процес;

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC), осигуряваща общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

Моята реализация

Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността “Индустриална автоматизация и професионална квалификация “Магистър инженер“.

Завършилите успешно специалността имат възможност да кандидатстват за докторантура у нас или в чужбина в подходящите научни направления.

Професионалната реализация на завършилите може да се осъществи във всички отрасли на икономиката, науката, държавната и европейската администрация, на ръководни и изпълнителски длъжности при:

  • изследване, конструиране и внедряване на разнообразни, автоматизирани индустриални системи;
  • подпомагане инвестиционните процеси в български и чужди фирми;
  • участие в научно-изследователски проекти в областта на индустриалната автоматизация.

За специалността:

ОКС: Магистър

Професионална квалификация:
Магистър инженер

Професионално направление:
5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 1 година

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737