default logo
 

НИЛ "Европейски стандарти, техническо законодателство и оценяване на съответствието"

За лабораторията

Лабораторията е основана през 2007 г. от проф. дтн Б. Сандалски. От 2011 г. до 2020 г. лабораторията се ръководи от проф. д-р М. Вичева. Към момента ръководител на лабораторията е доц. д-р Г. Станчев. Дейността й е пряко свързана с научната специалност „Стандартизация”, както и с магистърската специалност „Техническо законодателство и управление на качеството” към Машиностроителния факултет.

Основни направления са: стандартизация; акредитация и сертификация; техническо законодателство и оценяване на съответствието; оценяване на безопасността на продуктите; техническо законодателство в основни сектори; стандартизация на системи за управление.

Научната специалност „Стандартизация” е акредитирана през 2010 г. и включва индивидуално обучение и научно-изследователска работа по актуални научно-приложни задачи в областта на стандартизацията. Прилагат се действащите нормативни документи в областта на европейското техническо законодателство, съвременни информационни технологии, както и оригинални софтуерни продукти. Осигурен е достъп до определени групи стандарти от информационната система на БИС. Решават се научно-изследователски проблеми, свързани с европейското техническо законодателство, изпълнение на изискванията за безопасност на продуктите, разработване на уреди, специализиран софтуер, процедури и др. Дисертационните теми се формулират върху реални проблеми, произлизащи от потребността на бизнеса. По такъв начин докторантите разработват необходими за практиката решения, които подпомагат българската индустрия да е конкурентна на свободния европейски пазар.

Дейности

Техническо законодателство – проучване на нормативните изисквания към продукти, вкл. хармонизираните стандарти за пускането им на единния пазар на ЕС.

Консултации за оценяване на съответствието на продуктите (за безопасност и качество).

Подготовка на продукта за оценка на съответствието и сертификация.

Консултации по доказване на безопасността на продукт и изпълнение на необходимите дейности за поставяне на маркировка CE.

Консултации и разработване на Техническа документация ("Техническо досие") на продукт и съставяне на "Декларация за съответствие".

Консултации за разработване на системи за управление на качеството, околна среда, здраве и безопасност при работа, сигурност на информацията.

Проекти

НИЛ „ЕСТЗОС” извършва информационно и консултативно обслужване на изградения съвместен Информационен център между ТУ – София и БИС с контролиран безплатен достъп за преподаватели и студенти до електронния фонд от пакети български стандарти и осъществява комуникацията с Български институт за стандартизация относно обновяването и допълването на базата данни със стандарти.

За последните години са изпълнени четири докторантски договора с тематика по научната област „Стандартизация” и са защитени 4 дисертационни труда.

Проект по ОП "Развитие на човешките ресурси“ - Сътрудничество с индустрията за подобряване обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)“

Партньори:

Български институт за стандартизация; Български съюз на стандартизаторите към ФНТС; фирми за технически надзор; центрове за изпитване и сертификация.

Галерия

Ръководител:


Имейл:
Телефон:
Кабинет:

Адрес:

Блок: 4
Етаж: 6
Кабинет: 4615, 4613

Уеб страница:

https://mf.tu-sofia.bg/estzos/