default logo
 

Мехатроника - Магистър

За специалността

Специалност “Мехатроника“ осигурява на обучаваните специализирана подготовка, съответстваща на изискванията на Закона за висше образование. Приемът на студенти се извършва съгласно Правилата за прием на ТУ – София.

Защо да избера тази специалност?

Магистърският курс дава възможност за разширяване на знанията и уменията, получени в образователната степен “Бакалавър” в областта на изследването, проектирането и внедряването на разнообразни мехатронни системи.

Мехатрониката е интердисциплинарна специалност, занимаваща се механичните, електронните и информационни системи на различни продукти.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ от всички професионални направления от област „Технически науки“.

Какво ще уча?

Обучението по специалността “Мехатроника“ се изгражда на базата на задължителни и избираеми дисциплини. Задължителните са фундаментални; хуманитарни и общоинженерни. Избираемите дисциплини формират следните направления:

  • МЕХАТРОННИ СИСТЕМИ В ДИСКРЕТНОТО ПРОИЗВОДСТВО
  • ОПТИЧНА, МИКРОМЕХАНИЧНА И ИЗМЕРВАТЕЛНА ТЕХНИКА

Разпределението на студентите в съответните направления се извършва на база на изразените от самите тях желания и показания успех.

Възможности за студентска мобилност

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC), осигуряваща общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

Моята реализация

Завършилите студенти придобиват образователно-квалификационна степен “Магистър” по специалността “Мехатроника” и професионална квалификация “Магистър инженер“.

Придобитата образователно-квалификационна степен “Магистър” е предпоставка за продължаване на обучението в образователната и научна степен “Доктор”.

Професионалната реализация на завършилите може да се осъществи във всички отрасли на икономиката, науката, държавната и европейската администрация, изискващи висше образование по специалността.

Натрупаните по време на обучението знания позволяват професионална реализация на ръководни и изпълнителски длъжности, при изследването, конструирането и внедряването на разнообразни мехатронни системи.

За специалността:

ОКС: Магистър

Професионална квалификация:
Магистър - инженер

Професионално направление:
5.1. Машинно инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 1 година

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737