default logo
 

Медицинска техника - Магистър

За специалността

Основна цел на обучението по специалност "Медицинска техника” (МТ) е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти със солидна обща инженерна подготовка и задълбочени знания по медицинска  техника, способни да изследват и разработват устройства, механизми, уреди или други обекти на медицинската техника, да осъществява дейности, свързани с оптимизиране и подобряване на характеристиките на съществуващи или създаване и внедряване на нови устройства, уреди и съоръжения или други обекти на медицинската техника.

Специалистите, завършили специалността "Медицинска техника”, ще изпълняват управленски и оперативни дейности, които се изискват за успешното участие на Република България в Единния Европейски Пазар. Има се предвид осигуряване на европейските и световни изисквания към безопасността и качество на медицинските изделия, проектирани и/или произвеждани от българските предприятия.

Магистрите по МТ ще са водещи в страната по разработване и прилагане принципи, методи и средства за метрологично осигуряване, сертификация, изпитване и оценяване на безопасност и качество на медицински изделия определени с международната, европейска и национална нормативна база - законодателни актове и стандарти.

Защо да избера тази специалност?

Младите инженерни кадри, завършили тази магистърска специалност получават солидни базисни знания, необходими при осъществяване на бъдеща инженерно-научна дейност и осигуряващи необходимата им професионална гъвкавост. Обучението включва физични, биомедицински и технически аспекти на медицинската техника. В процеса на своето обучение студентите се запознават в дълбочина със съвременните материали и методи за конструиране на медицински инженерни продукти. Акценти в обучението са измерванията в медицината, нормативи и стандарти, техническо осигуряване, качество и безопасност.

Специалността предлага специализиции в четири модула:

  • „Електромедицинска техника“;
  • „Техническо осигуряване, законодателство и стандартизация за медицинска техника“.

Специалността “Медицинска техника” е единствена за България и се основава на дългогодишния опит на ТУ- София в тази област. Екипът преподаватели е от водещи факултети – МФ, ФЕТТ, МТФ, ФА, ЕФ и лицензирани гост-преподаватели.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ от професионални направления: 5.1 Машинно инженерство; 5.2 Електротехника, електроника и автоматика; 5.3 Комуникационна и компютърна техника и 5.13 Общо инженерство.

Завършилите други направления от област „Технически науки“ преминават изравнително обучение.

Какво ще уча?

Подготовката на магистъра по специалността “Медицинска техника” се изгражда на базата на получените в бакалавърското обучение знания и умения в групите дисциплини: фундаментални; общо-инженерни; инженерни специализиращи и хуманитарни.

Инженерът по специалност „МТ” с образователно-квалификационна степен „магистър” трябва да решава сложни управленски и оперативни задачи. За тази високо квалифицирана дейност е необходимо интердисциплинарно академично образование, което обхваща знания в следните области:

  • инженерните науки – материали и технологии, проектиране, изследване, внедряване и обслужване на медицинска техника, метрологично осигуряване и контрол на качеството;
  • стопански науки - икономика, маркетинг, управление на проекти, човешки ресурси, бизнес комуникации и др;
  • информационни науки – информационно осигуряване, автоматизация и компютърно управление;
  • социални и правни науки – техническо законодателство на ЕС и РБ, стандартизация, законова метрология.

Възможности за студентска мобилност

За програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование. „Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и  дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти.

За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

Професионалната реализация може да се осъществи във всички отрасли на националната икономика, науката, социалните сфери, държавната и европейската администрация, изискващи висше образование по специалността.

Завършилите магистри могат да намерят реализация изпълнявайки както оперативни, така и развойни, административни и управленски дейности в болнични заведения, научни и производствени организации, държавни и европейски институции и международни компании.

Професионално може да се реализира и като продължи обучението си в научната и образователна степен “доктор”.

Голям е броят на научните институти, на частните и държавни лаборатории, търговски и производствени фирми, държавни организации, агенции и институции, които са бъдещи потенциални работодатели на кадри с инженерна подготовка и компетенции в областта на медицинската техника.

За специалността:

ОКС: Магистър

Професионална квалификация:
магистър

Професионално направление:
5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 1 година

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737