default logo
 

Техническа безопасност на работно оборудване - Магистър

За специалността

Обучението в специалността „Техническа безопасност на работно оборудване” има за цел да подготвя инженери в областта на осигуряването и техническия контрол на безопасността на работно оборудване, управлението на здравето и безопасността при работа, електрическата и пожарна безопасност, екологичната защита на работната среда. Универсалната широко профилна подготовка дава възможност за по-голяма гъвкавост и адаптиране на инженерите според потребностите на пазара.

Специалистите, завършили специалността „Техническа безопасност на работно оборудване”, ще изпълняват управленски и оперативни дейности в областта на осигуряването и контрола на безопасността на работното оборудване и безопасността при работа, които се изискват за успешното участие на Република България в Единния Европейски Пазар.

Магистрите по Техническа безопасност на работно оборудване ще са водещи в страната по познаване и прилагане на изискванията на техническото законодателство и оценяването на съответствието при проектиране, поддръжка и експлоатация на безопасно работно оборудване; прилагане на инженерни методи и средства за провеждане на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и осъществяване на контрол за спазване на приложимото законодателство; анализ и защита от опасни и вредни фактори на работната среда, създаващи предпоставки за трудови злополуки и професионални заболявания; анализ и оценка на риска на работното място и управлението на безопасността при работа; организиране, координиране и контрол на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Защо да избера тази специалност?

Инженерите, завършили тази магистърска специалност получават солидни базисни знания, необходими в бъдещата им инженерна дейност и осигуряване на необходимата им професионална гъвкавост. В процеса на обучение се акцентира на осигуряването на техническата безопасност на съоръженията с повишена опасност и техния технически надзор, управлението на здравето и безопасността при работа, анализа и оценката на риска на работното място, факторите на работната среда, разглеждани в контекста на действащото техническо законодателство и приложимите стандарти.

Специалността предлага специализации в две магистърски програми:

 • “Безопасност на труда”;
 • “Фактори на работната среда”.

Магистърската специалност „Техническа безопасност на работно оборудване” се базира на опита и традициите в обучението на инженерни кадри в ТУ – София. За осигуряване на пълнота и обхват на предлаганата магистратура е формиран екип от преподаватели от машиностроителните направления, енергетиката и електротехниката.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ от всички професионални направления от област „Технически науки“.

Завършилите направления извън област „Технически науки“ преминават изравнително обучение.

Какво ще уча?

Подготовката на магистъра по специалността “Техническа безопасност на работно оборудване” се изгражда на базата на получените в бакалавърското обучение знания и умения в групите дисциплини: фундаментални; общо-инженерни; инженерни специализиращи и хуманитарни.

Инженерът по специалността „Техническа безопасност на работно оборудване” с образователно-квалификационна степен „магистър” трябва да решава сложни управленски и оперативни задачи. За тази високо квалифицирана дейност е необходимо интердисциплинарно академично образование, което обхваща знания в следните области:

 • инженерни науки – проектиране, изследване, внедряване и обслужване на работно оборудване, измервателни средства, метрологично осигуряване, технически средства за защита, фактори на работната среда;
 • стопански науки – оценяване на безопасността, технически надзор, индустриален инженеринг;
 • информационни науки – информационно осигуряване, автоматизация и управление;
 • социални и правни науки – техническо законодателство, стандартизация, безопасност на труда.

Възможности за студентска мобилност

За програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.

„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти.

За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

Инженерите, завършили специалността „Техническа безопасност на работно оборудване”, са подготвени да изпълняват управленски и оперативни дейности, свързани с успешното участие на Република България в Единния Европейски Пазар, в следните области:

 • познаване и прилагане на изискванията на техническото законодателство и оценяването на съответствието при проектиране, поддръжка и експлоатация на безопасно работно оборудване;
 • прилагане на инженерни методи и средства за провеждане на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и осъществяване на контрол за спазване на приложимото законодателство;
 • анализ и защита от опасни и вредни фактори на работната среда, създаващи предпоставки за трудови злополуки и професионални заболявания;
 • анализ и оценка на риска на работното място и управлението на безопасността при работа;
 • организиране, координиране и контрол на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Специалистът по „Техническа безопасност на работно оборудване” е подготвен да работи във всички отрасли на икономиката, в науката и социалните сфери, в държавната и европейската администрация и местното самоуправление.

За специалността:

ОКС: Магистър

Професионална квалификация:
Магистър

Професионално направление:
5.13. Общо инженерство

Форма на обучение:
Редовно - 1 година

Учебен план

Студентска канцелария:

маг. инж. Радостина Чамова-Арнаудова

Имейл: radar@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737

Миглена Маринова

Имейл: miglena.marinova@tu-sofia.bg

Кабинет: 4201-А

Телефон: 02 965-3737