logo

Специалност "Метрология и измервателна техника"

За специалността

Основната цел на обучението по специалност “Метрология и измервателна техника” е да подготви високо квалифицирани и широко профилни специалисти, имащи солидна общо техническа подготовка и задълбочени знания по метрология и измервателна техника, способни да извършват производствена, технологична, експлоатационна, монтажна, ремонтна и организационно - управленска дейности по метрологично осигуряване, контрол, калибриране на средства за измерване и тяхното приложение в науката и промишлеността.

Инженерите - метролози по „Метрология и измервателна техника” ще са водещи в страната по разработване и прилагане на принципи, методи и средства за метрологично осигуряване, сертификация, изпитване и оценяване на безопасност и качество на продукти и процеси определени с международната, европейска и национална нормативна база - законодателни актове и стандарти.

Специалността отговаря на потребностите в различни области на икономиката: машиностроене, електротехника, електроника, автоматика, екология, медицина, биотехнологии, енергетика, комуникации, транспорт и съответства на динамиката на тяхното развитие.

При разработване на учебния план на специалността са взети под внимание отзивите на водещи фирми от бранша по отношение на подготовката на кадрите с професионална квалификация „инженер”, както и съдържанието на предлаганото обучение по подобни специалности в наши и чужди университети.

 

Защо да избера тази специалност?

Инженерът по специалност „МИТ” с образователно-квалификационна степен „бакалавър” има:

 • комплексна фундаментална подготовка, придобита в съответствие с изискванията към подготовката на инженер-магистър;
 • съответстващо на изискванията за висше образование ниво на обща култура;
 • познания за теоретичните основи на съответната област, както и познания за широк кръг от математически и инженерни методи за изследване и анализ на продукти, процеси и системи с използване на съвременни технически средства и програмни продукти;
 • широки познания в областта на управленческата дейност.

Инженерът по специалност „МИТ” решава сложни управленски и оперативни задачи:

 • Самостоятелно решаване на производствени задачи в областта на метрологията и измервателна техника;
 • Прилагане на комплексни технико- икономически методи и съвременни методи и средства за решаване на инженерни проблеми в областта на метрологията;
 • Да проектира, разработва, изследва, внедрява, управлява, поддържа и обслужва измервателни средства;
 • Да извършват метрологичен контрол, калибриране на средствата за измерване и контрол на качеството;

 

Какви са изискванията за прием?

Съгласно правилата за прием на ТУ – София - http://priem.tu-sofia.bg/

Какво ще уча?

Подготовката на бакалавъра по специалността “Метрология и измервателна техника” се изгражда на базата на следните групи дисциплини:

 • Фундаментални – математика, физика, химия, информатика, инженерна графика;
 • Общоинженерни – материалознание, механика, електротехника, електроника, автоматично регулиране и управление, машинни елементи и механизми, техника на безопасност и екозащита;
 • Хуманитарни – икономика, мениджмънт и маркетинг.

По време на обучението се изучават следните инженерни специални дисциплини: Електрически измервания, Измервателни преобразуватели, Основи на метрологията, Основи на измервателната техника (ИТ), Електронни устройства в ИТ, Финомеханична техника, Измерване на физикомеханични величини, Норматив-ни основи на МИТ, Измерване на геометрични величини, Управление на качеството, Електронни средства за измерване, Инженерно проектиране, Метрологично осигуряване на средствата за измерване, Инфор-мационно-измервателни системи, Измервания в машиностроенето, Измервания в екологията, медицината и биотехнолгиите, Безразрушителен контрол, Нанометрология, Интелигент-ни средства за измерване, Компютърни технологии в измерването и контрола.

 

Възможности за студентска мобилност

За програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.
„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и  дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти.

За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

 

Моята реализация

Професионалната реализация може да се осъществи във всички отрасли на националната икономика, науката, со-циалните сфери, държавната и европейската администрация, изискващи висше образование по специалността.

Инженерът по специалността може да се реализира като заема различни средни ръководни и изпълнителски длъжности изискващи образователна - квалификационна степен “бакалавър” по специалността “Метрология и измервателна техника” както в производствената сфера, така и в науката, образованието и държавната администрация. Професионално може да се реализира и като продължи обучението си в научната и образователна степен “магистър”.

Съгласно действащия Закон за измерванията в Република България има два държавни органа на управление в областта на измерванията - БИМ и ДАМТН, които са потенциални работодатели на бъдещи инженери-метролози. ИА БСА към Министерство-то на икономиката и енергетиката също се явява потенциален работодател на кадри с компетенции по калибриране, изпитване, контрол и сертифициране.

Огромен е броят на институтите, а и на частните и държавни лаборатории, търговски и производствени фирми, държавни организации, агенции и институции, които също са бъдещи потенциални работодатели на кадри с инженерно-метрологична подготовка и компетенции в областта на измер-вателната техника.

 

Код по ЕСТНК: BMMD
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация: Инженер-метролог
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Форма на обучение: Редовно - 4 години
Обучението се провежда на: Български
Учебен план