logo

Специалност "Инженерен дизайн"

За специалността

Инженерният дизайн съчетава строгата, логическа и последователна инженерна практика с артистичните, художествени и творчески нагласи. Балансът между инженерната и художествената подготовка е с цел да се получи успешно приложима симбиоза между двете.

„Инженерен дизайн“ е специалност от професионално направление 5.13. Общо инженерство.

Защо да избера тази специалност?

Студентите в специалност "Инженерен дизайн" в ТУ-София получават специализирани познания за дизайна, придобиват необходимите знания и умения да проектират естетизирани продукти за бита, промишленото производство, информационни и рекламни продукти и системи за индивидуално и обществено потребление. Също така те развиват творческото си мислене, придобиват познания в областта на ръководството на творчески екипи, маркетинга и начините за реализация на своите проекти, развивайки умения за работа в екип в избрано от тях инженерно-дизайнерско направление.

Какви са изискванията за прием?

За специалност „Инженерен дизайн“ се кандидатства с изпити по рисуване и композиция. Ежегодно катедра „Инженерен дизайн” организира кандидатстудентски подготвителни курсове за приемните изпити: целогодишен курс (от декември до май) и ускорен курс (през юни и юли).

За повече информация: http://priem.tu-sofia.bg  и http://design.tu-sofia.bg/design-students/candidates

Какво ще уча?

В курса на обучение се изучават общообразователни, базови художествени, инженерни, дизайнерски и хуманитарни дисциплини, които в своята съвкупност формират необходимата квалификация на бъдещите инженер-дизайнери. По-сериозно са застъпени направленията: промишлен, графичен, интериорен и моден дизайн. Има възможност за разработване на теми в областта на дизайна на промишлени продукти, транспортни средства, различни видове мебелировка и екипировка, пространствено оформление, рекламни продукти, виртуални продукти, интерактивни системи и др. Повече информация на изучаваните дисциплини можете да получите на: http://design.tu-sofia.bg/portfolio-training

Възможности за студентска мобилност

Специалност „Инженерен дизайн“ има сътрудичество по програма Еразъм на ЕС с университети в Германия и е отворена към сътрудничество с нови институции и университети в Европа и по света.

За програмен период 2014-2020 г. ТУ притажава университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.
„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и разнообразни проекти. За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

В рубриката „Студентски истории“ на сайта на катедра и специалност „Инженерен дизайн“ можете да прочетете интервюта с млади инженер-дизайнери, завършили специалността: http://design.tu-sofia.bg/design-students/stories

Код по ЕСТНК: IDE
ОКС: Бакалавър
Професионална квалификация: Дизайнер инженер
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Форма на обучение: Редовно - 4 години
Обучението се провежда на: Български
Учебен план