logo

Катедра "Инженерна логистика, подемно-транспортна и строителна техника"

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Лъчезар Ненков Лазов

доц. д-р инж. Лъчезар Ненков Лазов Телефон: (02) 965-2894
Кабинет: 4418
E-mail: llazov@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

гл. ас. д-р инж. Николай Рачев

гл. ас. д-р инж. Николай Рачев Телефон: (02) 965 2608
Кабинет: 4410
E-mail: nikolayrachev@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

Иван Благоев Страшников

Иван Благоев Страшников Телефон: (02) 965 2585; 2890
Кабинет: 4117-Г2; 4408
E-mail: istrashni@tu-sofia.bg

Интернет страница

За катедрата

Катедра "ИЛПТСТ" е сред първите седем машиностроителни катедри, основали "Машинния факултет" с наименованието, което е имала по това време - Общо машинознание и повдигателни машини. Поставянето на тази катедра на първо място сред катедрите, основали Машинния факултет, показва нейното фундаментално значение за обучението на машинни инженери. През 1956 година преподавателите по Машинно чертане преминават в новосъздадената катедра "Дескриптивна геометрия и машинно чертане ". Основната катедра получава името "Машинни елементи и подемно - транспортни съоръжения". След 1956 год. от тази катедра започват да се отделят катедрите със съвременните им наименование: Основи на технически средства за конструиране /ОТСК/; Инженерна логистика и подемно-транспортна и строителна техника /ИЛПТСТ/; Механично уредостроене /МУ/; Теория на механизмите и машините /ТММ/; Машинни елементи /МЕ/. Съществуването на Катедрата от самото начало на създаване на Техническия университет - София свидетелства за нейното значение и актуалност в областта на машиностроенето. Инженерите, завършили образованието си в тази Катедра, с право могат да се наричат "машинни архитекти и дизейнери", защото предметът на обучение в нея е създаването на крайни изделия, представляващи нестандартна и уникална техника, събираща в себе си знанията, изучавани в редица други катедри. Макар и една от първите машиностроителни катедри, тя получава съществено съвременно значение с развитието и прилагането на информационните технологии през новия век в областта на инженерната логистика, съвременната машинна архитектура и дизайн. Постепенно става практика управлението на съвременната логистична техника да се извършва с информационни технологии и вградени бордови компютри, като например: робокарни системи, складови системи, строителни манипулатори, роботи и др.