Нашият екип

Колективът на лабораторията осъществява обучение и научно-изследователска работа в областта на „Стандартизацията и свързаните дейности“. Екипът се състои от отлично подготвени и всеотдайни специалисти, които прилагат модерни и иновативни методи на преподаване в условията на съвременна материално техническа база. В резултат на натрупания опит през годините са осъществени публикации и монографии, представящи серия от научни изследвания.

Oбласт на преподавателска дейност:

Основи на конструирането /Размерен анализ/, Инженерна графика, Техническо документиране, CAD, Техническо законодателство, Стандартизация, Оценяване на съответствието.

Област на научна дейност:

Създател на научно-приложната област „Стандартизация и свързаните дейности /С С Д/” = „Техническа Конкурентноспособност на промишлени продукти: Свободно движение /Пазарна безопасност/ + Пазарно качество + Системност на работа /7 световно стандартизирани Системи за управление в определени сектори/ + Отговорност за продукта.

Други научни интереси:

Автоматизация на инженерно-конструкторския /чертожния/ труд.

Членство в организации:

Учредител на БСС; Председател на Контролния съвет на БИС; Учредител и представител на България в Балканския Координационен комитет „С С Д”.

Езици:

Руски, Английски.

Друга полезна информация:

- над 200 публикации /научно-приложни доклади, статии, учебни пособия, учебници, монографии и книги/;
- защитени 2 дисертации - докторска и доктор на науките;
- разработени 3 Анализа на теми: „Недостатъци в Стандартизацията на Оценяване на съответствието /ОС/”- 2013 г. ; „Пропуски в Европейската и Националната система за ОС” – 2014 г.; „Пазарната Техническа Конкуретноспособност – Фактор за „реанимация” на българската промишленост” – 2015 г.

Oбласт на преподавателска дейност:

Основи на инженерното проектиране, CAD системи в машиностроенето и електрониката, техническа документация, единен пазар на стоки в Европейския съюз, стандартизирани системи за управление.

Област на научна дейност:

Стандартизация, техническо законодателство, оценяване на безопасността на продуктите, стандартизирани системи за управление.

Други научни интереси:

3D моделиране.

Членство в организации:

ФНТС, член на управителния съвет на БСС, член на управителния съвет на БИС.

Езици:

Руски, Английски.

Друга полезна информация:

Консултации в областта на разработване на техническа документация на промишлен продукт, стандартизирани системи за управление, техническо законодателство.

Oбласт на преподавателска дейност:

Основи на конструирането, CAD, техническо законодателство.

Област на научна дейност:

Техническо законодателство, стандартизация, оценяване на съответствието.

Други научни интереси:

Размерно-точностен анализ.

Членство в организации:

БСС.

Езици:

Руски, Английски.

Друга полезна информация:

Консултации в областта на техническото законодателство, стандартизацията, оценяване на съответсвието.

Oбласт на преподавателска дейност:

Основи на инженерното проектиране, CAD, стандартизация, оценяване на съответствието.

Област на научна дейност:

Конструиране на електронни и механични устройства, стандартизация, оценяване на съответствието.

Други научни интереси:

3D моделиране.

Членство в организации:

БСС.

Езици:

Руски, Английски.

Друга полезна информация:

Консултации в областта на стандартизацията, оценяване на съответствието.

Oбласт на преподавателска дейност:

Инженерна графика, техническо документиране, CAD, стандартизация, оценяване на съответствието.

Област на научна дейност:

Стандартизация, оценяване на съответствието, алгоритмизация, акредитация.

Други научни интереси:

3D моделиране.

Членство в организации:

БСС.

Езици:

Руски, Английски.

Друга полезна информация:

Работа и консултации в областта на стандартизацията, оценяване на съответствието и устойчивото строителство.

Oбласт на преподавателска дейност:

Основи на инженерното проектиране, техническо законодателство и стандартизация.

Област на научна дейност:

Техническо законодателство, стандартизация

Други научни интереси:

Оценяване на съответствието.

Членство в организации:

БСС.

Езици:

Английски.

Друга полезна информация:

Опит в надзор на пазара като инспектор в ДАМТН. Интерес към: прилагане на ЗТИП и свързаните с него нормативни актове; информационно осигуряване на продукти с европейски изисквания за безопасност. Консултации в областта на европейското техническо законодателство.