УЧЕБНА ДЕЙНОСТ


НИЛ "ЕСТЗОС" обучава студенти от различни факултети и специалности на ТУ-София по следните дисциплини:

Машиностроителен факултет

 1. Техническо законодателство и стандартизация - Специалност Инженерна логистика (4курс)

Чужд език

 1. Техническо законодателство и стандартизация - Специалност Инженерна логистика (4курс), (английски език)
 2. Европейско техническо законодателство и стандартизация - Специалност Машиностроене (4курс), (английски език)

Стопански факултет

 1. Европейски стандарти - Специалност Индустриален мениджмънт (4курс)
 2. Европейско техническо законодателство - Специалност Индустриален мениджмънт (4курс)
 3. Европейско техническо законодателство - Специалност Менинджмънт и бизнес информационни системи (4курс)

МАГИСТЪРСКА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНИЧЕСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО”

Специалността e уникална за страната. Създадена е през 2007 г. за да подпомогне успешното ни членство в Европейския съюз. Обхваща материята и добрите практики на водещите държави в ЕС за постигане на “свободно движение” и “техническа конкурентноспособност” чрез безопасност и качество на продуктите и услугите.

Основни учебни дисциплини:

 1. Законодателство на Европейския съюз и единен пазар
 2. Трудово и социално законодателство и интелектуална собственост
 3. Стандартизация и оценяване на съответствието
 4. Управление на качеството
 5. Системи за управление на качеството
 6. Техническо законодателство
 7. Система за оценяване на безопасността на продуктите
 8. Контрол на качеството
 9. Управление на проекти и процеси
 10. Инженеринг и стратегическо управление на качеството

Магистрите, завършили специалността "Техническо законодателство и управление на качеството” (ТЗУК) изпълняват управленски и оперативни дейности, които се изискват за успешното участие на Република България в Единния Европейски Пазар чрез осигуряване на европейските и световни изисквания към безопасността и качество на продуктите, проектирани и/или произвеждани у нас. Спазването на тези изисквания се разглежда във всички основни аспекти – безопасност и качество на продукти и услуги, околна, работна и информационна среда, определени с международната, европейска и национална нормативна база (законодателни актове и стандарти). Магистрите по ТЗУК са водещи в страната по изграждане и прилагане на системи за управление, метрологично осигуряване и контрол на качеството. Заедно с това те ще подпомагат прилагането на задължителното оценяване на съответствието на българските продукти с Европейското Техническо Законодателство, необходимо условие за участие на българския бизнес в европейския и светвните пазари.

„ЕКСПЕРТ ПО ТЗУК” към Висша Международна Школа „ТЗУК” при Техническия университет-София със Сертификация на персонал от ТЮФ ПЕРС СЕРТ – Кьолн.

ДИПЛОМНО ПРОЕКТИРАНЕ ПО ТЕМИТЕ


  • Характеристики на Единния пазар на ЕС;
  • Техническо законодателство (по сектори);
  • Европейско Техническо Законодателство за Хармонизация (ЕТЗХ);
  • Хармонизирани Европейски Стандарти (ХЕС);
  • Подготовка на Производителя за определяне на ХЕС на промишлен продукт (ПП);
  • Програмна система за Автоматизирано приложение на ЕТЗХ и ХЕС;
  • Стандартизация на Системи за управление (СУ) на качеството, околната среда, безопасни условия на труд, безопасност на храните, сигурност на информацията;
  • Изграждане на видовете СУ и подготовка за Сертификация;
  • Доброволно Оценяване на Съответствието (ОС) /Изпитване, Контрол, Сертификация на продукти, Сертификация на СУ, Акредитация/;
  • Подготовка на Производителя за Доброволно ОС на ПП;
  • Задължително ОС /Модулен подход, Нотификация/;
  • Подготовка на Производителя за Задължително ОС на ПП;
  • Отговорност за продукта /Маркировка „СЄ”, Надзор на пазара, Защита на потребителите/;
  • Подготовка на Производителя за Документиране на успешна ОС („Техническо досие” и „Декларация за съответствие”).