Нашите публикации

Публикации на колектива на лабораторията в областта европейски стандарти, техническото законодателство и оценяване на съответствието.


Арсов В., М. Вичева, И. Николова
Сравнителен анализ на регламент 2017/745 и директива 93/42/ЕИО
Българско списание за Инженерно проектиране, бр.34/2017, стр. 49-53.

Арсов В., М. Вичева, И. Николова
Класификация на медицински изделия според регламент 2017/745
Българско списание за Инженерно проектиране, бр.34/2017, стр. 155-159.

Йорданов Р., Б. Илиева, Т. Цветков
Определяне обема на извадките при статистически контрол на процеси със зададен риск за неправилно вземане на решение
Metrology and metrology assurance, 320-324, Созопол, септември 2017.

Митова М.
Елементи на компютърна реализация на експертна информационна система с европейски изисквания за безопасност
Българско списание за Инженерно проектиране, бр.34/2017.

Mitova M., M. Vicheva
Expert Information Assurance of Selected Groups of Machine with European Requirements and Safety Norms
RECENT Journal - ISSN 1582-0246, 2016.

Aldimirov M., Stanchev G., Arnaudov R.
Testing of an IVS prototype for the eCall system under the European HeERO2 project and analysis of the results from the jointly tests with 112 emergency call center
International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 10, April 2015 , ISSN: 2277-3754

Aldimirov M., Stanchev G., Arnaudov R.
Integrated System for Car Park Management and Ecall Road Accident Signalization
International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 10, April 2015 , ISSN: 2277-3754

Georgieva D., B. Ilieva , S. Yaneva,I. Nikolova
Features quality assessment and Functional purpose of machines
списание Машини, технологии, материали,ISSN 1313-0026, бр. 3, 2015.

Ilieva B.
The requirements of the EU market for the free movement of products which Bulgarian companies need to know
списание Машини, технологии, материали, ISSN 1313-0026 бр 3, 2015.

Ilieva B.
Essential requirements, conformity assessment and marks our safety
списание Машини, технологии, материали“, бр 3, ISSN 1313-0026, 2015г.

Ilieva B., G. Kiuchkov
Procedures and dokuments from the laboratory for testing of products to obtain the certificate of participation of the single european
102-106, Recent industrial engineering journal, vol.16 (2015), No.2(45), ISSN1582-0246

Ilieva B.
Responsibility or a formal obligation is CE marking
601-607, 12 International conference "Standardization, protypes and quality:a means of balkan countries collaboration" october 22-24, 2015, Kocaeli, Turkey, ISBN: 978-605-83983-0-6

Ivanov I., Vetova S., Stanchev G.
Cryptographic Algorithm IDA for Security and Data Storage Increase in the Integrated Application of the European System "Ecall" For Automatic Emergency Calls in Car Accidents
International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT) Volume 4, Issue 12, June 2015 , ISSN: 2277-3754

Nikolova I.
Improving the organization of activities related to providing health and safety at work
12th international conference on “Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries’ collaboration“, Turkey, 2015, pp. 591-594.

Nikolova I., K. Todorova
Constructional providing of safety for rotating electrical machines
12th international conference on “Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries’ collaboration“, Turkey, 2015, pp. 595-599.

L. Smedarchina, B. Sandalski, R. Kotev, B. Georgiev, M. Vicheva
Role of the Union of Bulgarian standardizers and related structures in Bulgarian transition to market economy
Proceedings of 12 International conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, October 22-24, 2015, Kocaeli University, Izmit, Turkey, 9-20.

Vicheva M.
Integration of management systems through the new framework of ISO
RECENT Journal, vol.16, No 2(45), July 2015, 142-148, ISSN 1582-0246.

Vicheva M.
Methodology for identification of aspects and risk assessment in systems for environmental management
RECENT Journal, vol.16, No 3(46), November 2015, 295-300, ISSN 1582-0246.

Vicheva M.
Features for standardization of the environment management
Proceedings of 12 International conference “Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries’ Collaboration”, October 22-24, 2015, Kocaeli University, Izmit, Turkey, 247-254.

Алдимиров М., Г. Станчев
Анализ и предложения за усъвършенстване на функционалните възможности на устройствата по стандарта IEEE1616 и системата Ecall
Българско списание за инженерно проектиране”, брой 25, януари 2015г., ISSN 1313-7530, стр. 91÷ 97

Илиева Б., И. Николова
Относно процедурите за оценване на съответствието съгласно разпоредбите на ЕСТЗ
3-та международно научно техническа конференция Техника. Технологии. Образование. Сигурност, Велико Търново – май 2015.

Илиева Б.
Видове схеми за сертификация на продукти
Българско списание за инженерно проектиране, бр. 25, ISSN 1313-7530,2015г.

Илиева Б.
Разработване и функциониране на схема за сертификация на продукти
Българско списание за инженерно проектиране, бр. 25, ISSN 1313-7530, 2015г.

Ilieva B., D. Terzieva, E. Todorova
Finished fundamental algorithms conformity assessment for product type “circular saw” of module B
11-th international conference “Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries collaboration” – September, 2014, Belgrade, Serbia,pp. 275-281.

lieva B.
Simbols used in the algorithm of the conformity assessment of the “market” safety and competitiveness of products
Twelfth international conference on Challenges in higher education and research in the 21st century, june 4-7, 2014, Sozopol.

Nikolova I., V. Penchev, A. Todorova
Development and application of database for harmonized standards in electromagnetic compatibility
10-th Summer school advanced aspects of theoretical electrical engineering, Sozopol, 2014, pp. 170-175.

Vicheva M., M. Mitova
Model of information assurance with European safety requirements for lifts
Proceedings, 11-th International conference “Standardization, protypes and quality: a means of Balkan countries’ collaboration”, 9-11 September 2014, Belgrade, 231-237.

Vicheva M., G. Stanchev
Study of the uncertainty measuring of the detonation velocity in a waveguide of non-electric blasting system
E+E Електротехника и електроника ISSN 0861-4717, Vol.49 No7-8, 2014, 45-48.

Дюкенджиев Г., М. Вичева, И. Николова, Р.Йорданов, Б. Илиева, Г. Станчев
Обучението в ТУ-София по ТЗУК в съответствие с изискванията на индустрията
XXIV Национален научен симпозиум с международно участие „Метрология и метрологично осигуряване 2014“, 7-11 септември 2014, Созопол, 51-54.

Илиева Б., Д. Георгиева, Г. Илиева
Организиране на производство на партида полуфабрикати в условията на технологична линия за обработка на зъбни колела
23-та международна научно-техническа конференция АДП 2014, Созопол 2014, 242-248.

Митова М.
Експертен анализ и систематизация на групи продукти в обхвата на директива 2006/42/ЕО и свързаните с нея хармонизирани стандарти
XXIII Международна НТК " Автоматизация на дискретното производство АДП - 2014", Созопол, 19-22 юни 2014 г.

Пенчев В., И. Николова
Достъп до база данни от хармонизирани стандарти относно електромагнитна съвместимост
Cax technologies, бр.2/2014, стр. 34-38.

Ilieva B.
Development of a generalized model of the conformity assessment module of the global approach in the voluntary area
10-th anniversary international conference “ Standardization and related activities – a means of international and balkan collaboration”, Sozopol – Bulgaria – 2013, pp. 204 – 209.

Ilieva B., Elena Todorova, Petyo Bogdanov
Regulatory framework for energy efficiency in Bulgaria and compared with the standard “ Passive house”
10-th anniversary international conference “ Standardization and related activities – a means of international and balkan collaboration”, Sozopol – Bulgaria – 2013, pp. 246 - 248.

Nikolova I., A. Todorova
Legislative provision of health and safety at work
10th anniversary international conference “Standardization and related activities – a means of international and Balkan collaboration“, Sozopol, 2013, pp. 226–229.

Sandalski Br., B. Georgiev, M. Vicheva, M. Mitova
Systematization of data related to directives and standards of new and/or global approach
Proceedings pp. 50-56, 10th anniversary international conference “Standardization and related activities – a means of international and Balkan collaboration”, Sozopol, 13-14 Sept, 2013.

Sandalski Br., M. Vicheva, B. Ilieva
Structure of a system “Standardization and directly related activities”
X International Conference “Standardization and related activities”, October 13-14, 2013, Sozopol, Bulgaria, pp. 5-12.

Митова М.
Оценка на проблемите за информационно осигуряване на европейските изисквания за безопасност
САх технологии, Технически Университет София, бр. № 1, декември 2013 г., ISSN 1314-9628, стр. 34-41.