Консултации


Техническо законодателство – проучване на нормативните изисквания към продукти, вкл. хармонизираните стандарти за пускането им на единния пазар на ЕС.


Консултации по доказване на безопасността на продукт и изпълнение на необходимите дейности за поставяне на маркировка CE.


Консултации за оценяване на съответствието на продуктите (за безопасност и качество).


Консултации и разработване на Техническа документация ("Техническо досие") на продукт и съставяне на "Декларация за съответствие".


Подготовка на продукта за оценка на съответствието и сертификация.


Консултации за разработване на системи за управление на околна среда, здраве и безопасност при работа, сигурност на информацията.