Докторантури

Научна специалност „Стандартизация“


Третата степен на висшето образование включва индивидуално обучение и научно-изследователска работа по актуални научно-приложни задачи в областта на стандартизацията. Прилагат се действащите нормативни документи в областта на европейското техническо законодателство, съвременни информационни технологии, както и оригинални софтуерни продукти. Осигурен е достъп до определени групи стандарти от информационната система на БИС. Обучението се извършва по индивидуален учебен план и обхваща значими теми по стандартизация и специални теми, свързани с научноизследователска работа на докторанта. Решават се научно-изследователски проблеми, свързани с европейското техническо законодателство, изпълнение на изискванията за безопасност на продуктите, разработване на уреди, специализиран софтуер, процедури и др. Обучението дава знания и умения за решаване на сложни научни проблеми, за ръководене на конструкторски и научни звена, както и за обучение на студенти във висши учебни заведения. Дисертационните теми се формулират върху реални проблеми, произлизащи от потребността на бизнеса. По такъв начин докторантите разработват необходими за практиката решения, които подпомагат българската индустрия да е конкурентна на свободния европейски пазар.

Дисертации


Автор: Георги Станчев

Научна степен: Дисертация за д-р, 2012

Резюме:

Взривният метод за добиване на полезни изкопаеми и строителни материали, за прокарване на трасета при строителство на пътища и пътни съоръжения, както и като технология за разрушаване на стари сгради и много други граждански приложения, е широко разпространен. Проблемът с безопасността при него е на преден план, защото този високопроизводителен метод е взел много жертви в процеса на работа. Затова се създават нови, усъвършенствани технически средства за извършване на взривните работи с повишена безопасност. Паралелно с това се работи по стриктното контролиране на техните параметри, тъй като те имат пряко отношение както към безопасността, така и към тяхната ефективност. Всичко това е свързано със създаването на методи и средства за контрол на тези параметри и с методики за периодична проверка на системите и уредите за контрол. Цялата тази дейност се контролира от акредитирани изпитвателни лаборатории, без чийто сертификат не може да влезе в експлоатация нито едно взривно вещество, съоръжение и устройство.
В дисертационният труд са предложени проектостандарт, стендове и уред за изпитване на вълновод на неелектрически системи за взривяване, както и методика за калибриране и инструкция за работа със стенд за определяне на скоростта на детонация във вълновод и времезакъснението на неелектрически детонатори.

Автор: Боряна Илиева

Научна степен: Дисертация за д-р, 2012

Резюме:

В научният труд са разработени, разгледани, анализирани и конкретизирани основните понятия свързани с Оценяване на съответствието (ОС).
Създадена е теоретична основа, която да изясни, конкретизира и алгоритмизира математическата база на ОС.
В дисертационния труд са представени идеите за разработване на научно – методологични основи на ОС. Като за целта са разгледани въведените символични означения на понятията и формулираните зависимости за прецизно описание на дейностите и алгоритмизираните Процедури за ОС.
Анализирани са и са разглеждани съществените постановки, които дават обща представа за европейските разбирания, правила и алгоритми изисквания за безопасност и качество на техническите продукти. Посочени са конкретни данни и Алгоритмизирани Процедури, които могат да служат за основа за въвеждане на разглежданата тематика в различните отрасли на икономиката.

Автор: Галя Радева

Научна степен: Дисертация за д-р, 2015

Резюме:

Разработени са примерни рамкови процедури за оценка на съответствията на процесите в европейските проекти, които са предложени като национално приложение към БДС ISO 21500:2012. Разработените процедури са приложими и за управление на локални проекти.

Автор: Мариана Митова

Научна степен: Дисертация за д-р, 2016

Резюме:

Обемът на европейското техническо законодателството, неговата структура, степента му на подробност и честите изменения поставя заинтересованите страни пред редица изпитания при прилагането му. С нарастването на заинтересованите страни все повече хора се сблъскват с трудното осигуряване на нормите, произтичащи от европейското право и възниква необходимостта от създаване на иновативни решения в областта.
Анализът и систематизацията на Европейските изисквания и норми за безопасност, отнесена към групи продукти и подходяща формализация с оглед въвеждане и ползване на данните в информационна система, е навременна и необходима задача не само за България, но и за Европейския съюз. В ежедневието си все повече хора използват подемните съоръжения (асансьори), поради засиленото строителството на нови, модерни сгради в страната. В тази връзка и предвид зачестилите трагични инциденти с асансьори в България, обект на дисертационното изследване са Електрически пътнически или товаропътнически асансьори.
В дисертационен труд са разгледани проблемите при осигуряване на безопасността на продуктите, създаден е подход за информационно осигуряване на продукти с европейските изисквания и норми за безопасност, представена е методика за формализирано описание на европейски изисквания и норми към Електрическите асансьори, създаден е модел на осигуряване на асансьори с европейски изисквания и норми за безопасност. Резултатите от изследванията и анализите са представени в експертна информационна система.