logo

Специалност "Техническо законодателство и управление на качеството"

За специалността

Съвременното управление и икономика се нуждаят от високо квалифицирани инженери специалисти в съответната техническа област и едновременно с това познаващи нормативните и стандартизационни изисквания, умеещи да прилагат методите и средствата за управление на качеството, които са универсални и могат да се използват във всички области, отрасли и фирми и организации.

Магистрите, завършили специалността "Техническо законодателство и управление на качеството” (ТЗУК) изпълняват управленски и оперативни дейности, които се изискват за успешното участие на Република България в Единния Европейски Пазар чрез осигуряване на европейските и световни изисквания към безопасността и качество на продуктите, проектирани и/или произвеждани у нас. Спазването на тези изисквания се разглежда във всички основни аспекти – безопасност и качество на продукти и услуги, околна, работна и информационна среда, определени с международната, европейска и национална нормативна база (законодателни актове и стандарти). Магистрите по ТЗУК са водещи в страната по изграждане и прилагане на системи за управление, метрологично осигуряване и контрол на качеството. Заедно с това те ще подпомагат прилагането на задължителното оценяване на съответствието на българските продукти с Европейското Техническо Законодателство, необходимо условие за участие на българския бизнес в европейския и светвните пазари.

Защо да избера тази специалност?

Специалността e уникална за страната. Създадена е през 2007 г. за да подпомогне успешното ни членство в Европейския съюз. Обхваща материята и добрите практики на водещите държави в ЕС за постигане на “свободно движение” и “техническа конкурентноспособност” чрез безопасност и качество на продуктите и услугите.

Качеството се приема като основен фактор в пазарните и социалните отношения. То има редица аспекти, които трябва да се отчитат в комплекс – нормативна база, организационна структура на всички нива – фирмена, отраслова, национална, европейска и световна, оперативно-методична база, икономически и социални аспекти. Всяка съвременна организация в една или друга степен осигурява безопасността и качеството не само на своите продукти, но и на всички свързани с това процеси, дейности, среда (работна, околна, енергийна, информационна) и персонал.

Какви са изискванията за прием?

Завършили образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ от всички професионални направления от област „Технически науки“.

Какво ще уча?

Инженерът по специалност „ТЗУК” с образователно-квалификационна степен „магистър” трябва да решава сложни управленски и оперативни задачи. За тази високо квалифицирана дейност е необходимо интердисциплинарно академично образование, което обхваща знания в следните области:

 • инженерните науки – метрологично осигуряване, методи и средства за инженеринг, контрол и управление на качеството, проектиране, внедряване и одит на системи за управление на качеството, на околната, работната и информационната среда;
 • стопански науки – стратегическо управление и икономика на качеството, управление на проекти, човешки ресурси, бизнес комуникации и др;
 • информационни науки – информационно осигуряване и компютърно управление на качеството;
 • социални и правни науки – техническо, трудово и екологично законодателство на ЕС и РБ, оценка на съответствието, стандартизация, правни и застрахователни отношения.

Завършилите магистри имат право да се явят на сертифициращ изпит и да получат от TÜV ZERТ – Köln, Германия, международен сертификат за “ЕКСПЕРТ“ по европейско техническо законодателство и контрол за безопасност и качество на промишлени продукти иОДИТОР“ на системи за управление.

Възможности за студентска мобилност

За програмен период 2014-2020 г. ТУ получи университетска харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование.
„Еразъм +” финансира студентската мобилност с цел обучение и/ или практика в чуждестранен университет/предприятие, както и  дейности, свързани с транснационалната мобилност на академичния и административния персонал и  разнообразни проекти.

За информация - http://tu-sofia.bg/university/317

Моята реализация

Специалистът по „ТЗУК” с образователно-квалификационна степен „магистър” ще притежава следните компетенции:

 • ще познава и прилага изискванията на европейското и националното законодателство и стандартите по безопасност и качество;
 • ще може да проектира и реализира системи за управление на качеството, на околната, работната и информационната среда;
 • ще може да организира и управлява дейността на звена, фирми и организации, свързана с осигуряването на качеството;
 • ще може да разработва, контролира и оценява качеството на проекти, процеси, продукти и услуги;
 • ще може да да организира и ръководи: проектантски, изследователски и производствени колективи, дейности и мероприятия по охрана на труда и околната среда, информационна сигурност.

Чрез придобитите компетенции инженерът-магистър по специалност „ТЗУК” ще може да се реализира професионално във:

 • всички социални сфери;
 • всички отрасли на икономиката;
 • държавната и европейската администрация и в местното самоуправление.

Код по ЕСТНК: TLQM
ОКС: Магистър
Професионална квалификация: Магистър-инженер
Професионално направление: 5.13. Общо инженерство
Форма на обучение: Редовно - 1 година
Обучението се провежда на: Български
Учебен план