logo
  • Прием в магистърско обучение за учебната 2018-2019 година

    25-07-2018

    Обучението в степен "магистър" осигурява задълбочена фундаментална подготовка, съчетана с профилиране в определена специалност.

    МФ предлага магистърски програми за обучение по държавна поръчка и платено, в редовна и задочна форма по следните специалности:

    Право да кандидатстват ползват лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър” не по-малък от „добър”, независимо от вида и формата на избраното обучение. Студентите се приемат с конкурс по документи.