logo

Катедра "Автоматизация на дискретното производство"

Ръководител катедра

доц. д-р инж. Стилиян Николов Николов

доц. д-р инж. Стилиян Николов Николов Телефон: (02) 965 3865
Кабинет: 4405
E-mail: st_nikolov2@tu-sofia.bg

Заместник ръководител

доц. д-р инж. Ренета Красимирова Димитрова

доц. д-р инж. Ренета Красимирова Димитрова Телефон: (02) 965 2766
Кабинет: 4415
E-mail: rkd@tu-sofia.bg

Помощно-технически персонал

Диана Ангелова

Диана Ангелова Телефон: (02) 965 3739
Кабинет: 4425
E-mail: dangelova@tu-sofia.bg

Аспарух Николов

Аспарух Николов Телефон:
Кабинет: 4306
E-mail: asparuh@tu-sofia.bg

Интернет страница

За катедрата

Катедра "Автоматизация на дискретното производство" е създадена през 1970 година С решение на МС № 320/15.07.1970 год. е създадена е разкрита специалност ”Автоматизация на дискретното производство” (АДП). Със заповед №6421 на Министерство на народната просвета и с решение на ФС на МТФ се създава катедра ”Автоматизация на дискретното производство” Инициатор за тяхното създаване е проф. д-р инж. Владимир Савов Гановски. От учебната 1970 /71 год. започна обучението на студенти по специалността „Автоматизация на дискретното производство” с първоначален прием от 25 души. При разкриването на катедрата и специалността имаше в наличност 

една лаборатория, в която се провеждаха лабораторни упражнения със студентите от специалността „Технология на машиностроенето и металорежещи машини” по учебната дисциплина „Автоматизация и автоматични линии в машиностроенето”. В същата лаборатория работеха и дипломантите на проф. Владимир Гановски. Част от тях бяха при полагането на основите на Катедрата и при по-нататъшното й развитие. Това бяха Илия Бояджиев, Димчо Чакърски, Любен Клочков, Емил Манолов, Гено Хаджикосев, Стоян Делиев и др. При основаването на катедрата нейният създател Владимир Гановски работеше като доцент в катедра „Технология на машиностроенето и металорежещи машини”.

Понастоящем катедрата разполага с 15 преподаватели и 2 помощно-технически състав.

Апогеят на катедрата беше през осемдесетте години, когато освен комплектованият състав от преподаватели към катедрата функционираше Школа за следдипломна квалификация по комплексна автоматизация на дискретното производство, Проблемна научна-изследователска лаборатория с 22 сътрудника и Малка мощност АДП с 25 души състав. По това време в катедрата се разработваха едновременно множество проекти непосредствено за производствената практика, като всички завършваха с внедрявания. По това време съществуваше перфектна връзка между обучение на студенти, следдипломна квалификация на инженери от практиката, проектиране, изследване и внедряване на автоматизираща техника и автоматизирани комплекси за нуждите на производството.

През изминалият 40 годишен период в катедрата са подготвени над 2000 инженери и са повишили квалификацията над 2700 специалисти от производствената практика. Издадени са над 70 монографии, книги, учебници и учебни пособия от преподавателите на катедрата. Разработени са над 140 научно-изследователски проекти, като над 80 % от тях са внедрени в инженерната практика, а останалите в учебния процес. Понастоящем от катедрата се водят учебни занятия по 52 учебни дисциплини. Катедрата отговаря за обучението по 15 общоспециални дисциплини и за модулите „Автоматизираща техника и инженеринг” на специалност „Машиностроене и уредостроене и „Роботизираща техника” на специалност „Мехатроника”. В катедрата са разработени и успешно защитени 49 дисертации по научните специалности: Автоматизация на производството, Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране, Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

 

Обучение

Катедра АДП отговаря за обучението по следните специалности и образователно – квалификационни степени (ОКС):

 
 •  Специалност „Машиностроене и уредостроене” направление „Автоматизираща техника и инженеринг” – ОКС „Бакалавър”;
 •  Специалност „Мехатроника” направление „Роботизираща техника” – ОКС „Бакалавър”;
 •  Специалност „Машиностроене и уредостроене” магистърски курс „Автоматизация на дискретното производство” – ОКС „Магистър”;
 •  Специалност „Мехатроника” магистърски курс „Мехатронни системи в дискретното производство” – ОКС „Магистър”;
 •  Специалност „Мехатронни системи” – ОКС „Бакалавър”, обучение на английски език;
 •  Специалност „Мехатронни системи” – ОКС „Магистър”, обучение на английски език;

Направление “Автоматизираща техника и инженеринг” е актуално и модерно. То осигурява комплексна подготовка на студентите - фундаментална, конструктивна, технологична, управляваща, компютърна и инженерингова. Подготвяните специалисти могат да се реализират в различни области и отрасли на промишлеността. Обект на специализацията са автоматичните транспортно-захранващи устройства, промишлените роботи, автоматичните производствени машини, роботизираните технологични модули, автоматичните линии, гъвкавите автоматизирани комплекси, компютърното интегрирано производство както за машиностроенето и уредостроенето, така и за хранително-вкусовата промишленост, фармацевтичната промишленост и за други отрасли с дискретен характер.

Специалността "Мехатроника" беше разкрита през 2005 г. и първият прием за ОКС „Бакалавър” беше осъществен през учебната 2005/2006 г. Тази специалност беше разкрита в резултат на разработен международен проект през периода 2002/2005 г. с координатор проф. Вурмус от ТУ – Илменау, Германия с участието на катедра „АДП” от ТУ – София, ТУ – Будапеща, Унгария, Скопският Университет, Македония и Нишкият, Университет, Сърбия.

Мехатрониката е сравнително нова наука, която започна да се преподава от преди няколко години (около 15 години) първоначално като отделна учебна дисциплина,  след това се обособи като научно направление (специализация), а впоследствие се установи като отделна широкопрофилна специалност.

Мехатрониката е интердисциплинарна, като включва следните компоненти:

 •  Механични системи (възли, сглобени единици, механизми, устройства, уреди, машини и съоръжения)
 •  Електронни системи (микроелектроника, силова електроника, сензорика, акторика и др.)
 •  Информационни системи (компютърна техника, софтуер, моделиране, 3D проектиране, инженерен анализ, симулиране, CAD/CAM системи, интернет технологии и др.)

От учебната 2008/2009 г. ще има прием по специалността „Мехатроника за ОКС „Магистър”, както за завършили професионалното направление „Машинно инженерство” – ОКС „Бакалавър”, така и за други професионални направления.

От учебната 2008/2009 г. ще има прием по специалността “Мехатронни системи” за ОКС „Магистър” с обучение на английски език.

По специалността АДП и АОМ са завършили над 1680 машинни инженери, които намират много добра реализация на работни места в различни области на националната икономика както в държавния, така и в частния сектор. По направление “Автоматизираща техника и инженеринг” са дипломирани 165 души.

Основните усилия на колектива за развитие на катедрата могат да се формулират в следните по-важни направления:

 •  Привеждане на учебните планове и програми на образователните степени “бакалавър” и “магистър” в съответствие с изискванията на Европейския Съюз и международните стандарти
 •  Разработване на съвременни учебници и учебни пособия, както и усъвършенстване на съществуващото и създаване на ново лабораторно оборудване.
 •  Осигуряване на финансови средства за периодично обновяване на лабораторната база и за извършване на научни изследвания.
 •  Подмладяване на преподавателски състав.

Подготвяните в специалността и специализацията машинни инженери да отговарят на Държавните изисквания за образователно-квалификационната степен “бакалавър” и “магистър”.

Подготовка на докторанти по научните специалности 02.21.08 „Автоматизация на производството в машиностроенето” и 02.21.07 „Автоматизирани системи за обработка на информация и управление”.

Автоматизацията не трябва да се подценява в тези трудни за страната условия, защото чрез нея ще се подобрят производствените показатели и ще се оздрави производството на редица изделия. Инвестирането в автоматизацията ще доведе до бъдещи положителни резултати, които ще спомогнат за следващи инвестиции в името на бъдещето на нацията. Обликът на една държава се определя предимно от нивото на технологиите и техниката на производство на разнообразни изделия. Само чрез разумна техническа политика може да се изгради високоавтоматизирано производство, което да направи държавата модерна, а гражданите - богати и преуспяващи.

Все повече ще се развиват и използват информационните технологии. Широко навлиза компютърната техника в цялостния цикъл “проучване-проектиране-производство-пласмент”. В развитите страни вече се преминава към компютърно-интегрирани производства.

За реализирането на CIM - философията, редица индустриално развити страни като САЩ, Япония, Германия, Великобритания и др. се насочиха към проектирането, изграждането и внедряването на гъвкави автоматични производствени комплекси, като първа фаза на въвеждането на CIM в предприятията. В Япония работят редица автоматизирани участъци и цехове, дори заводи-автомати. В CIM производствата има ограничено участие на хора, и то предимно в подготовката на производството.

Могат да се различат следните по-характерни особености в развитието на мехатрониката и автоматизиращата техника през последните 5 години:

 •  Оптимизиране на конструкциите на автоматизираща техника и мехатронните системи чрез използване на съвременни CAD системи за 3D проектиране и прилагане на методите за инженерен анализ CAE (метод на крайните елементи, статичен и динамичен анализ, анимация, симулиране и др.);
 •  Подобряване на дизайна на автоматизиращите и мехатронни системи (АМС) и качеството на документирането чрез използване на компютърна техника;
 •  Усъвършенстване на задвижванията и управленията на АМС чрез използване на паралелна кинематика, линейни задвижвания и др.;
 •  Създаване на нови конструкции автоматични производствени машини и промишлени роботи;
 •  Създаване на нови високопроизводителни инструменти;
 •  Развитие на нови ефективни прогресивни технологии;
 •  Увеличаване бързодействието на автоматизиращата техника до 25 [m/s] – линейна скорост и до 720 [o/s] – кръгова скорост; обороти на вретената до 25000 [об/min];
 •  Разширение на областите на приложение на автоматизиращата техника, в т. ч. медицина, услуги, бита и др.;
 •  Организиране на индустрия за производство на автоматизираща техника;
 •  Разработване и внедряване на обекти за комплексни ефективни решения за автоматизация;
 •  Интеграция на дейностите “планиране-проучване-производство-монтаж-пласмент” чрез използване на CIM технологиите;
 •  Разработване и внедряване на интелигентни системи.

Научни разработки и договори за съвместна дейност

Преподавателите от катедрата поддържат контакти и са в договорни отношения с редица институти, фирми и предприятия у нас. Катедрата извършва подготовка и квалификация на инженери автоматизатори, насочване и подбор на подходящи кадри, решаване на съвместни задачи, разработване на инженерни проекти и внедрявания на средства за автоматизация.

От страна на институциите от производствената практика се извършва доставка на лабораторно обзавеждане, спонсориране на редица учебни и научно-технически прояви, осигуряване условия за провеждане на научно-производствената практика и др.

Катедрата поддържа постоянни контакти със следните институти и фирми: З-д за металорежещи машини - София; “Г.Костов”-София; Институт за металорежещи машини - София; “Берое”-Ст.Загора; ДФ “КАМ”-Пловдив и др.

Редица уникални разработки на преподаватели са послужили за основа за организиране серийно производство на средства за автоматизация ( ДФ “КАМ”-Пловдив, “Берое”-Ст.Загора, з-д “Г.Костов”-София и др.).

Преподавателите от катедрата поддържат контакти и са в договорни отношения с редица институти, фирми и предприятия у нас. Катедрата извършва подготовка и квалификация на инженери автоматизатори, насочване и подбор на подходящи кадри, решаване на съвместни задачи, разработване на инженерни проекти и внедрявания на средства за автоматизация.

От страна на институциите от производствената практика се извършва доставка на лабораторно обзавеждане, спонсориране на редица учебни и научно-технически прояви, осигуряване условия за провеждане на научно-производствената практика и др.

Редица уникални разработки на преподаватели са послужили за основа за организиране серийно производство на средства за автоматизация ( ДФ "КАМ"-Пловдив, "Берое"-Ст.Загора, з-д "Г.Костов"-София и др.).

В научните изследвания участват всички преподаватели и докторанти от катедрата. Най-добрите студенти също се включват при изпълнение на някои от задачите за научни изследвания.

През последните пет години от преподавателите са публикувани общо 132 научни труда, от които 16 - в чужбина.

Преподавателите участват активно в научно-техническите дружества, като всички от катедрата са членове на Националното научно – техническо дружество „Автоматизация на дискретното производство” към Съюза по Машиностроене на Федерацията на научно-техническите съюзи. Освен това някои от членовете на катедрата членуват и в други дружества и съюзи: съюз по информатика и автоматика, съюз по стандартизация и др.

В резултат на научноизследователската дейност в катедрените лаборатории има редица стендове, които представляват полупромишленни образци на средства за автоматизация.

Ежегодно под ръководството и инициативата на преподавателите се провеждат национални научно-технически конференции с международно участие по автоматизация на дискретното производство. Предварително се издават сборници с доклади, като Известия на НТС по Машиностроене, които се раздават на участниците при регистрацията им за конференцията. Голяма помощ за провеждането на тези конференции оказва ТУ – София с договорите за подкрепа на Научни форуми и издаването на сборниците от издателския комплекс. Определено може да се каже, че катедрата представлява обединяващото звено и е координиращ център по въпросите на АДП, както за Университетите, така и за Фирмите и Организациите в Р.България.

Катедра “Автоматизация на дискретното производство” в своето 40 годишно развитие има редица успехи както в образованието, така и в науката и практиката. Катедрата е разработила и внедрила над 120 научно-изследователски проекти, повечето от които са предадени на потребителите “под ключ”. Особено значими са успехите при автоматизацията на производството и монтажа на малки детайли и изделия. Създадена е гама от автоматизиращи устройства, за които са обособени типови редове. Това  са вибрационни бункерни захранващи устройства (7 типоразмера); вибрационни линейни транспортьори (3 типоразмера); пневматични транспортьори на въздушна възглавница (5 типоразмера); отсекателни устройства (5 типоразмера); гъвкава манипулационна система АДП 200 (3 вида модули – 10 типоразмера ); гъвкава манипулационна система АДП 1000 (3 вида модули – 10 типоразмера); гама модули за транслация и ротация с товароносимостот 1 да 10 кg (общо 50 типоразмера). Разработени са типови решения на разнообразни автоматични комплекси: автоматизирани технологични модули; роботизирани технологични модули; монтажни автомати; автоматични линии и др. Повечето от създадените образци са внедрени в производствената практика. Катедрата активно работи по приложението на компютърна техника във всички учебни дисциплини и в НИРД. Създадена е интегрирана CAD система за проектиране и изследване на автоматизирани комплекси за малки детайли, като е разработена графична библиотека от 3D модели на посочените по-горе автоматизиращи устройства. Тази система облекчава значително труда и позволява оптимизиране на създаваните решения за автоматизация.

Катедрата работи по проекти по линия на Иновационния фонд. Това са проекти, свързани с автоматизацията на различни дискретни производствени процеси, в т. ч. : монтажни, механообработващи, почистване и боядисване на метални повърхнини и др. Наши партньори са СПАРКИ ЕЛТОС – Ловеч и СПАРКИ – Русе, с които работим много добре в интегриран екип.