Специалности

Машиностроителният факултет при ТУ – София обучава студенти за придобиване на образователно- квалификационните степени бакалавър по специалносттите „Машиностроене“ и „Мехатроника“ и „Инженерен дизайн“. През 2008 е открита и специалност „Мехатронни системи“ с обучение на английски език.

Учебните планове за специалноститте:

  • „Машиностроене“;
  • „Мехатроника“;
  • „Инженерен дизайн“;
  • „Инженерна логистика“;

са актуализирани през 2013 г.