• НПЛ „КИМ”
  Научно-приложна лаборатория „Координатни измервания в машиностроенето”, към Машиностроителен факултет на Технически университет – София е специализирана в областта на метрологичното осигуряване и контрола на качеството в областта на уредостроенето и машиностроенето.
 • Лаборатория „Оптична и лазерна техника”
  В лабораторията се провеждат разнообразни научни изследвания в областта на оптични, оптоелектронни и лазерни системи за контрол на геометричните параметри на качеството
 • Стенд „Функционален образец на паркинг-гаражна система”

Днешният Машиностроителен факултет е един от основните продължители на Машинния факултет към създадената още през 1945 год. Държавна политехника. В него се подготвят инженери в образователно-квалификационна степен бакалавър по специалности “Машиностроене”, “Мехатроника”, “Инженерен дизайн” и „Инженерна логистика”, както и в образователно-квалификационна степен магистър по специалности “Машиностроене и уредостроене”, “Мехатроника”, “Инженерен дизайн”, “Инженерна логистика”, “Техническо законодателство и управление на качеството”, „Метрология и измервателна техника” и „Проектиране на иновативни инженерни продукти”.

Към факултета има шест катедри:

 • “Автоматизация на дискретното производство”;
 • “Инженерна логистика и  подемно-транспортна и строителна техника”;
 • “Инженерен дизайн”;
 • “Прецизна техника и уредостроене”;
 • “Основи и технически средства за конструиране”;
 • “Машинни елементи и неметални конструкции”.

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАШИНОСТРИТЕЛНИЯ ФАКУЛТЕТ НА ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ